Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia ogólne 


2005-2006 Copyright © Perła Mazur 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Perły Mazur z siedzibą w Chruścielach k. Ełku jest niedozwolone. 

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego www.perlamazur.pl, www.seko.pl - w części odnoszącej się do produktów i usług "Perły Mazur".

Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot Perła Mazur oznacza kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy "Perła Mazur" stanowiący oddział przedsiębiorstwa "Kotły Centralnego Ogrzewania SEKO" z siedzibą w w Dębicy przy ul. Transportowców 12, 39-200 Dębica. 


Zasady ponoszenia odpowiedzialności 


Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy kompleksu "Perła Mazur" wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobne jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii Marcromedia Flash, HTML, DHTML i innymi) - stanowią integralną część całego serwisu. 

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne lub niezgodne ze stanem faktycznym pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę Perła Mazur nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie.

Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją gamy naszych produktów oraz usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko.

Perła Mazur nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy. 

Perła Mazur nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. Perła Mazur nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach. 

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na naszej stronie są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż Perła Mazur dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - zastrzegamy, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez Perłę Mazur. 

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz Perły Mazur w rozumieniu przepisów prawa. Prawo autorskie i znaki towarowe 


Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.

Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz:

 

Perła Mazur. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą Perły Mazur. 

Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Perły Mazur 

Strona może zawierać materiały do których prawa autorskie mogą posiadać osoby trzecie. W przypadku stwierdzenia faktu wykorzystywania przez serwis takich materiałów prosimyo kontakt - a zostaną one usunięte ze strony. 


Prawo właściwe 

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu. 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne. 


Niezapowiedziane Wiadomości 

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności Perły Mazur (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez ewentualnego sponsora wspierającego perlamazur.pl . 


Uwagi 

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o kontakt z Perłą Mazur.

 

  • Chruściele 47, 19-300 Ełk
  • tel. 507 197 222
  • rezerwacje@perlamazur.pl
Copyright © 2015 - 2024 Perła Mazur All rights reserved. Made by Strefa26.pl
Script logo